web lh logo black 300px copy

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalsforsamling til afholdelse d. 18. november kl. 19.00 i Ottekanten på Løgumkloster Højskole

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering ved formanden.

4. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændring i henhold til medsendte forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 23. okt. 2019.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer ud af skoklekredsens medlemmer i henhold til netop vedtagne vedtægter.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Eventuelt

Udskriv E-mail

Velkommen til Løgumkloster Højskole

Løgumkloster Højskole – en ny begyndelse

Løgumkloster Højskole er nu købt af Den selvejende institution Løgumkloster Højskole. Denne institution har sit udspring fra bestyrelsen fra Løgumkloster Refugium. Løgumkloster Refugium har støttet etablering med et pengebeløb til opstart og en garantistillelse for låneoptagning.
Mange sidder sikkert med spørgsmålet, hvorfor er Løgumkloster Refugium interesseret i Løgumkloster Højskolen. Det er der en hel række grunde.

Refugiets vedtægter er baggrunden
I vedtægterne for Refugiet står der bl.a., ”at det er Refugiets formål ved hjælp af klosterets store sal og i nært samarbejde med Løgumkloster Højskole at holde møder for egnens befolkning og tillige kurser af kortere eller længere varighed for deltagere fra hele landet. Hensigten med denne side af gerningen er at støtte det kirkelige, folkelige og kulturelle liv i grænseegnen ved en formidling af kristendom, dansk ånd og dansk kultur.” Så etablering af fundamentet for et nært samarbejde har ligget Refugiet på sinde. Refugiet har gennem den sidste årrække formået at skabe et økonomisk bæredygtig fundament. Refugiets formål er ikke at opspare en formue, men at leve op til det formål, der står i vores vedtægter. Og det er baggrund for at støtte, at Løgumkloster Højskole igen kommer på benene, og samtidig sikre det nære samarbejde i form af pladser i Højskolens bestyrelse.

Marked for højskole i Vestslesvig
Et relevant spørgsmål at stille er, om der er et marked og behov for en højskole i Løgumkloster. Det kan vi ikke vide, men det tror vi. Vi oplever en åbenhed og nysgerrighed i forhold til eksistens- og trosspørgsmål, en stor interesse for FN’s verdensmål, et stigende engagement i nonprofit organisationer og en langt større aktiv deltagelse i samfundslivet. Det kræver ikke alene engagement, men også basale kompetencer, som vi ser en højskole være en oplagt platform for. Vi tror, at tiden er løbet fra en opdeling i aldersgrupper, og at tiden i stedet kalder på en højskole for alle aldre, hvor de forskellige aldersgrupper har brug for hinandens forskellighed.

Synergi
Vi tror på, at et nært samarbejde mellem Løgumkloster Højskole og Løgumkloster Refugium kan blive frugtbart og styrkende for begge parter. Det kræver en stor forståelse for hinandens styrker og et fokus på at udbyde noget forskelligt. Blandt andet vil det være oplagt, at, Løgumkloster Højskole udbyder lange kurser og uge kurser, og Løgumkloster Refugium udbyder kurser på 3-5 dage. Således at der i Løgumkloster kan tilbydes et varieret udbud af kursusmuligheder.
Historisk set er Refugiet og Højskolen i Løgumkloster født som tvillinger med samme bestyrelse. De gik begge i drift i 1960. Men i forbindelse med Tvind skandalen i 2000’erne blev der sat en stopper for et alt for tæt samarbejde, og der blev etableret adskilte bestyrelser for de to institutioner. Lovgivningen giver dog mulighed for et vist sammenfald. Her har vi skelet til konstruktionen i Roskilde, hvor der netop er etableret en ny højskole med repræsentation af Foreningen Roskilde Festival.

Løgumkloster Højskole
Vores drøm er en lokalt forankret højskole beliggende i Løgumkloster med nationalt og globalt udsyn. Højskolen er en naturlig del af lokalmiljøet i Løgumkloster og omegn gennem åbne foredrag og en aktiv deltagelse i miljøet med bl.a. Kirke, Musikskole, Refugium, Biograf, Udstillingsstedet Holmen, Tønder Festival og Tønder Marsken.
Løgumkloster højskole hviler på et kristent fundament med stor åbenhed i forhold til både personlige og fælles forståelser og udtryk for tro, håb og ønsker for fremtiden.
Formålet er at skabe et sted, hvor der er plads og rum til, at det enkelte menneske kan reflektere over sit liv og til at overveje om, der er brug for forandring. Begrebet SPORSKIFTE vil stå centralt i skolens målsætning.
Løgumkloster Højskoles mål er at inspirere til humanitært, socialt og frivilligt engagement og motivere til handling og aktiv deltagelse i samfundet. Vi vil inspirere mennesker til at handle og til at virkeliggøre ideer og drømme sammen med andre med et særligt fokus på det diakonale arbejde og i non-profit organisationer.

Vi vil fremelske skabertrang, dyrke den kritiske sans og evnen til at ytre sig i et levende fællesskab, med det formål at skabe rum for menneskelig sameksistens. Målet er en opkvalificering både i de erhvervsfaglige discipliner og i sprogliggørelse af værdier/etik. Ord som ledelse, iværksætteri, virkelyst og skabertrang er centrale. Vi sigter mod at kvalificere eleverne til lederskab i såvel eget liv som i fællesskabet.

Fagudbuddet spænder bredt og bygger på en grundlæggende tro på det frugtbare i at fagene og kurserne belyses fra forskellige synsvinkler – det naturvidenskabelige, det humanistiske og det spirituelle perspektiv. Netop Løgumklosters placering med tæt forbindelse til en storslået natur (Vadehavet), kreativ musikliv og trosliv kan give højskoleelever inspiration til et bæredygtigt liv.
Vi tror på det skabende fællesskab – at vi kan mere sammen end hver for sig. Vi vil udforske virkeligheden og lære i et konkret læringsmiljø med afsæt i et tæt samarbejde med almen nyttige - og nonprofit organisationer.
Kursusudbud
Skolen udbyder to lange kurser med fokus på henholdsvis:
• Håb – det 18. verdensmål
• Handlekraft – fra ide til virkelighed.
Derudover udbydes en række korte kurser indenfor flg. linjer:
• Idehistorie
• Natur
• Litteratur og Kunst
• Historie og sønderjysk historie
• Kreativitet og musik
• Kristendom og spiritualitet
• Højtidskurser
Hverdagen rammes ind af fælles morgensang i Klosterets kapitelsal og aftensang i Løgumkloster Kirke.

Udskriv E-mail